Badania i raporty

Cel i zakres proponowanych badań


Podstawowym celem proponowanych przez nas projektów badawczych jest diagnoza Firmy w różnych obszarach, m.in: zbadanie obszarów niezaspokojonych potrzeb pracowników, źródeł ich zadowolenia i niezadowolenia, określenie mocnych stron i wskazanie rezerw, które warto zagospodarować i wykorzystać w procesie dalszego rozwoju osobistego, mających wpływ na efektywność wykonywanej pracy.


Zakres:

• Audyt personalny
• Audyt kompetencyjny, w tym assesment center / development center
• Audyt konkurencyjności
• Badanie Employer Branding

• Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników
• Badanie kultury organizacyjnej
• Badanie potrzeb szkoleniowych


Wyniki badań pozwalają zrozumieć funkcjonowanie Firmy jako całości, zdiagnozować obszary obniżonej satysfakcji, wyznaczyć kierunki dalszego rozwoju i zaprojektować zmiany w zakresie:

• Budowania pozytywnego wizerunku Firmy jako dobrego Pracodawcy.
• Wzmocnienia tożsamości organizacyjnej pracowników.
• Wskazania obszarów ewentualnych trudności w zakresie relacji interpersonalnych w celu ich wyeliminowania i podniesienia poziomu satysfakcji z pracy, motywacji i zaangażowania.
• Analizy potrzeb zespołu menedżerów z poziomu pracowników - związanych z rozwijaniem kompetencji u osób zarządzających tak, by byli oni liderami angażującymi pracowników i skutecznie motywującymi ich do efektywnej pracy.
• Określenia obszarów niezbędnych do rozwijania, aby podnieść poziom emocjonalnego zaangażowania w Organizację, a przez to wpłynąć na wzrost efektywności pracy.


Wykorzystywane metody badawcze

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator