Umięjętności managerskie

Proponowane szkolenia:

1. Zarządzanie zespołem
Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu kierowania zespołem, doskonalenie umiejętności doboru stylu kierowania do dojrzałości zespołu; podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego.

Zagadnienia:
• Style kierowania
• Przywództwo – predyspozycje przywódcy
• Wywieranie wpływu na zespół
• Funkcje zarządzania: planowanie (cele i zadania zespołu), organizowanie (budowanie wewnętrznej struktury zespołu), kierowanie (delegowanie, motywowanie), kontrolowanie
• Mechanizmy funkcjonowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
• Efektywna komunikacja w zespole
• Motywowanie pozafinansowe
• Rozwój pracowników


2. Budowanie silnego przywództwa w organizacji
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze starannie dobranymi koncepcjami umożliwiającymi zwiększenie efektywności pracy swoich zespołów za pośrednictwem konkretnych metod i narzędzi stanowiących warsztat współczesnego lidera.

Zagadnienia:
1. Zrozumienie zasad i elementów przywództwa
• Przywództwo jako trend napędzający rozwój organizacji
• Przywódca i zespół ukierunkowany na wyniki
• Przywódca w zespole - kluczowe czynniki sukcesu
• Zarządzanie vs. przywództwo - modele pracy lidera
• Rozwój cech i umiejętności przywódczych
• Poziomy przywództwa w organizacji - 6 wymiarów przywództwa

2. Rola lidera w kontekście pracy zespołowej
• Praca zespołowa i współpraca
• Budowanie zaufania w zespole
• Zadania lidera w zarządzaniu zespołem
• Narzędzia pracy lidera (Team-Building)
• Role i odpowiedzialności w zespole (Model Belbina).
• Team Chart i zasady pracy w zespole (Teamwork)
• Narzędzia pracy zespołu - procedury i protokoły
• Podział przywództwa w zespole

3. Odpowiedzialność lidera w określaniu wizji działania zespołu oraz celów zespołowych
• Charakterystyka systemu zarządzania przez cele (Management by Objectives)
• Wizjonerska rola lidera i znaczenie wizji w rozwoju strategicznym zespołu
• Umiejętność planowania i określania priorytetów (Pair Comparison Grid)
• Zasady precyzyjnego określania celów (SMARTER)
• Rola lidera w controllingu działań

4. Czynniki organizacyjne wpływające na rozwój przywództwa w organizacji,
• Kultura organizacyjna i warunki do rozwoju przywództwa.
• Rola lidera w procesie zmian - jak być przekonywującym liderem.
• Motywowanie pracowników - style przywództwa w kierowaniu zespołem.
• Rozpoznanie i metody rozwiązywania konfliktów w zespole.
• Podejmowanie decyzji w zespole i konsensus.


3. Delegowanie i zarządzanie przez cele
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań, przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika, poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień, podniesienie umiejętności sprawdzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania.

Zagadnienia:
1. Analiza czasu
• Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
• Diagnozowanie tzw. złodziei czasu
• Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu

2. Proces wytyczania celów i priorytetów
• Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu
• Zasada SMARTER
• Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
• Pisemne ustalanie celów
• Kontrola i weryfikacja celów
• Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych

3. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
• Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności?
• Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
• Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
• Krzywa sprawności
• Plan działania
• Tabela spędzonego czasu

4. Funkcje menedżerskie kluczowe dla delegowania
• Korzyści z delegowania
• Poziomy delegowania
• Przyczyny niedelegowania
• Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
• Tworzenie harmonogramu zadań

5. Delegowanie
• Zlecanie zadań
• Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
• Zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
• Stopnie delegowania uprawnień
• Strefy delegowania zadań
• Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień

6. Bariery w delegowaniu uprawnień
• Rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań
• Stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań

7. Ocena pracownika po wykonaniu zadania
• Tworzenie atmosfery rozmowy
• Technika prowadzenia rozmowy
• Przekazywanie informacji pozytywnej i negatywnej
• Wpływ emocji na przebieg rozmowy oceniającej pracownika


4. Budowanie efektywnego zespołu
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzenia opisów stanowisk pracy, a także poznanie przez uczestników szerokiej roli jaką pełnią opisy we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zagadnienia:
• Style zarządzania w kontekście budowania i kierowania zespołem
• Delegowanie zadań jako narzędzie w kierowaniu zespołem
• Zasady oceniania i motywowania podwładnych
• Techniki zarządzania czasem zespołu zadaniowego
• Komunikacja w zespole pracowniczym
• Budowa i rozwój zespołów pracowniczych
• Role w zespole
• Konflikty w zespołach pracowniczych
• Profile temperamentu w aspekcie komunikacji i motywowania


5. Jak skutecznie motywować pracowników?
Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu motywowania zespołów; podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego.

Zagadnienia:
• Istota motywowania
• Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
• Analiza typowych błędów w motywowaniu i angażowaniu personelu
• Znaczenie informacji zwrotnej (feedback) w motywowaniu do pracy
• Potrzeba uznania i akceptacji
• Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha
zespołu, rozwiązywania trudnych sytuacji, zapobiegania konfliktom


6. Efektywna rozmowa oceniająca
Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie umiejętności niezbędnych przy planowaniu i przeprowadzaniu efektywnej rozmowy oceniającej. Postawienie uczestników przed konkretnymi wyzwania w trakcie symulacji rozmów oceniających.
Poznanie technik związanych z wywieraniem wpływu na pracowników, rozpoznawaniem ich oczekiwań i potrzeb, kształtowaniem ich motywacji, stymulowaniem ich rozwoju.

Zagadnienia
1. Rozmowa oceniająca – wprowadzenie
▪ Satysfakcja pracowników – co ją buduje – wstęp
▪ Znaczenie rozmowy oceniającej
▪ Proces motywacji, wzmacnianie motywacji
▪ Budowanie motywacji wewnętrznej
▪ Stymulowanie rozwoju pracowników.

2. Przygotowanie do rozmowy oceniającej
▪ Jak poinformować o rozmowie oceniającej
▪ Zebranie informacji i argumentów – rozpoznanie potrzeb pracowników
▪ Cel rozmowy oceniającej
▪ Planowanie rozmowy oceniającej – struktura

3. Przebieg rozmowy oceniającej
▪ Scenariusz rozmowy – o czym informować?
▪ Nastawienie pracownika i jego wpływ na rozmowę
▪ Techniki wykorzystywane w trakcie rozmowy – zasady udzielania informacji zwrotnej
▪ Dialog w trakcie rozmowy
▪ Wykorzystywanie pytań w trakcie rozmowy
▪ Asertywność podczas rozmowy
▪ Problemy pojawiające się podczas rozmowy – docieranie do przyczyn i ich rozwiązywanie
▪ Opór i jego przyczyny

4. Trudne rozmowy
▪ Rozmowa a konflikt
▪ Rozmowa z zamkniętym pracownikiem
▪ Agresja w trakcie rozmowy i kontrola nad nią
▪ Nie przyjmowanie informacji zwrotnej – jak sobie z tym poradzić?

5. Zakończenie rozmowy
▪ Ustalenie po rozmowie
▪ Wnioski na przyszłość
▪ Ewaluacja rozmowy
▪ Konsekwentne egzekwowanie ustaleń rozmowy


7. Zarządzanie konfliktem
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji sytuacji konfliktowych, doskonalenie umiejętności rozpoznawania konfliktów, reagowania na nie oraz konstruktywnego ich wykorzystania.

Zagadnienia:
• Mechanizmy powstawania i prawidłowości przebiegu konfliktu
• Rodzaje konfliktów
• Konflikt – unikać, tłumić czy być przygotowanym
• Skuteczne działanie w konflikcie
• Rozpoznawanie działań manipulacyjnych – strategie radzenia sobie z nimi
• Konflikty zespołowe – techniki ich rozwiązywania (mediacje, negocjacje)

 

 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator