Jak pracujemy

Realizujemy projekty szkoleniowe wyłącznie "szyte na miarę", czyli w pełni dostosowane do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Mamy świadomość, iż inwestycja finansowa jaką czyni nasz Klient w rozwój i doskonalenie swoich pracowników, musi zwrócić się zgodnie z indywidualnymi założeniami projektu, czyli np.:

 • wzrost wyników finansowych firmy
 • poprawa efektywności działań osoby szkolonej (po powrocie do pracy)
 • zmiana zachowań i postaw pracowników
 • zmiana kultury organizacyjnej

Każdy projekt szkoleniowy traktujemy indywidualnie, jego przygotowanie i realizacja przebiega wg poniższego schematu:

1. Analiza potrzeb szkoleniowych

 • spotkanie ze "sponsorem" projektu
 • wywiady z przełożonymi i/lub pracownikami
 • badanie ankietowe
 • badania fokusowe
 • analiza SWOT

2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

 • wybór odpowiednich metod szkolenia
 • opracowanie scenariusza i harmonogramu szkolenia
 • opracowanie materiałów szkoleniowych

3. Ewaluacja szkolenia - badanie efektywności szkolenia (w zależności od uzgodnień z klientem):

 • na poziomie reakcji: ocena szkolenia przez uczestnika dot. zakresu merytorycznego i ogólnej satysfakcji z udziału w szkoleniu - badanie ankietowe;
 • na poziomie nauki: ocena procesu rozwoju uczestnika za pomocą pre i post testów (wstępnych i końcowych), jak również poprzez obserwacje, np. prezentacji realizowanego zadania czy też treningu końcowego;
 • na poziomie zachowań: analiza zmiany zachowań, postaw, ocena poprawy efektywności działań osoby szkolonej po powrocie do pracy - obserwacja, analiza wyników pracy i analiza dokumentów, jak również metoda Oceny 360 stopni, sesje follow up (po i miedzy szkoleniami), coaching indywidualny, zadania domowe, ustalanie indywidualnego planu działania;
 • poziom rezultatów: analiza osiągnięć korzyści biznesowych, danych finansowych instytucji, rezultatów w pracy, wydajności - obserwacja, analiza wyników pracy i analiza dokumentów;

4. Raport poszkoleniowy

Po każdym szkoleniu przygotowywany jest raport obejmujący:

 • analizę ilościową wyników ankiety poszkoleniowej
 • analizę jakościową wyników ankiety poszkoleniowej
 • opis potencjału grupy (mocne strony i obszary na które warto zwrócić uwagę w codziennej pracy)
 • sugestie co do obszarów dalszej pracyWykorzystywane metody szkoleniowe

Proponowane szkolenia mają przede wszystkim charakter warsztatowy, ukierunkowany na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności.
Wysoka dynamika pracy warsztatowej, różnorodność stosowanych form, mocne aktywizowanie uczestników to główne atuty naszych zajęć.

 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator