Zarządzanie organizacją

Proponowane szkolenia:

1. Analiza i opisy stanowisk pracy
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzenia opisów stanowisk pracy, a także poznanie przez uczestników szerokiej roli jaką pełnią opisy we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zagadnienia:
• Wstęp – Miejsce i rola stanowiska pracy w organizacji
• Definicja i zakres zastosowania opisów stanowisk w firmie
• Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy.
• Rodzaje zbieranych informacji.
• Źródła informacji o stanowisku.
• Metody zbierania i analizowania informacji
• Kompetencje jako podstawa opisów stanowisk pracy
• Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy
• Rodzaje opisów stanowisk.
• Zarządzanie opisami stanowisk w firmie


2. Rekrutacja i selekcja pracowników
Celem szkoloenia jest poznanie narzędzi procesu rekrutacji w oparciu o kompetencje, projektowanie procesu rekrutacji, poznanie mechanizmów przeprowadzania skutecznej rekrutacji.

Zagadnienia:
• Typowy przebieg procesu rekrutacyjno-selekcyjnego
• Metody wykorzystywane w procesie selekcji pracowników
• Kompetencje zawodowe - profil kandydata
• Wywiad selekcyjny oparty na kompetencjach
• Przygotowanie do wywiadu
• Decyzja selekcyjna
• Typowe problemy osób rekrutujących
• Najlepsze praktyki przeprowadzania procesów rekrutacyjno-selekcyjnych (aspekty prawne, zwyczajowe, społeczne w Polsce i UE)


3. System ocen okresowych w organizacji
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności na temat budowy i wdrażania Systemów Ocen Okresowych Pracowników w firmie oraz umiejętności w zakresie opisu kryteriów oceny (kompetencji), budowania arkusza oceny okresowej, konstrukcji regulaminu Systemu Ocen Okresowych Pracowników.

Zagadnienia:
• Miejsce Systemu Ocen Okresowych Pracowników w polityce personalnej przedsiębiorstwa
• Opis stanowiska pracy i profil kompetencyjny pracownika jako materiał wyjściowy do konstrukcji SOOP
• Kryteria oceny
• Wybór kryteriów oceny
o Opis kompetencji
o Narzędzia oceny
• Skale
• Arkusz oceny
• Inne narzędzia
• Rozmowa oceniająca jako najważniejszy element SOOP
• Regulamin oceniania w firmie
• Wdrożenie SOOP: etapy przygotowania organizacji do procesu oceny


4. Zarządzanie rozwojem pracowników
Celem szkolenia jest poznanie kluczowych zagadnień dotyczących szkoleń i rozwoju pracowników, uświadomienie roli szkoleń i rozwoju oraz kształcenia ustawicznego na współczesnym rynku pracy, poznanie metod, formuł i technik szkoleniowych i rozwojowych oraz specyfiki uczenia się dorosłych, poznanie czynników istotnych w zarządzaniu procesem szkoleniowym

Zagadnienia:
• Planowanie polityki szkoleniowej
• Rozpoznawanie potencjału pracowników
• Psychologia uczenia się dorosłych
• Metody rozwoju pracowników
• Etapy planowania procesu rozwoju pracownika (teraźniejszość – przyszłość) oraz wykorzystywane narzędzia HR
• Szkolenie jako instrument kształtowania zasobów ludzkich
• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne (wybór trenerów i firm szkoleniowych)
• Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych- metody
• Projektowanie działań szkoleniowo-rozwojowych
• Prowadzenie szkolenia, stosowane metody i techniki, coaching, mentoring
• Logistyka szkoleń
• Budżet szkoleń
• Sposoby i etapy oceniania efektów szkoleniowych


5. Badanie potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych. Wyposażenie ich w praktyczną wiedzę potrzebną do samodzielnego zarządzania tym procesem. Poznanie metod i narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń.

Zagadnienia:
1. Wstęp do identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
• Potrzeby treningowe i nie treningowe
• Poziomy pojawiania się potrzeb szkoleniowych: organizacyjne, zawodowe, indywidualne
• Cykl treningowy - analiza poszczególnych faz cyklu, współczesne tendencje
2. Identyfikowanie poziomów potrzeb treningowych
• Identyfikowanie potrzeb organizacyjnych
• Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na potrzeby szkoleniowe
• Elementy analizy strategicznej
3. Planowanie zasobów ludzkich
• Plan zasobów ludzkich a potrzeby szkoleniowe
• Czynniki istotne przy planowaniu zasobów ludzkich
• Planowanie ścieżek kariery a identyfikacja potrzeb
4. Analiza potrzeb zawodowych
• Analiza stanowiska pracy
• Zadania wynikające z stanowiska pracy
• Charakterystyki treningowe
5. Analiza potrzeb indywidualnych
• Obowiązujące systemy organizacyjne
• Monitorowanie postępów
• Ocena okresowa
• Planowanie ścieżek kariery
6. Prowadzenie rozmów podczas analizy
• Stosowane techniki
• Planowanie i przygotowanie rozmów
• Analiza wyników
• Określanie potrzeb na podstawie symptomów
7. Zaangażowanie kadry menedżerskiej
• Przekonywanie do analizy potrzeb
• Zaangażowanie w analizę potrzeb szkoleniowych
8. Przygotowanie raportu
• Założenia, struktura
• Prezentacja raportu
9. Ewaluacja szkoleń


6. Zarządzanie zmianą
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zmianą, świadome
kreowanie własnej postawy jako lidera zmian.

Zagadnienia:
• Proces i etapy zmiany
• Bariery organizacyjne i indywidualne blokujące sprawne wprowadzanie zmian
• Postawy wobec zmian
• Komunikowanie zmian w organizacji
• Opór wobec zmian
• Pokonywanie barier wprowadzania zmian
• Fazy adaptacji do zmian
• Wpływ stresu na implementację zmian


7. Zarządzanie projektem
Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób skutecznie prowadzić projekt, jakie są kluczowe procesy każdego projektu, jak planować, realizować i oceniać (oszacowywać) tego typu działania zespołowe. W trakcie szkolenia uczestnicy opracowują plan konkretnego projektu, dzięki czemu wypróbowują nowoczesne metody oraz ćwiczą narzędzia i nabyte umiejętności.

Zagadnienia:
• definiowanie celu (SMART, lista kontrolna)
• planowanie, w tym tworzenia dokumentacji (karta projektu, WBS, Gantt,) identyfikacji, kontroli i minimalizacji zagrożeń (macierz ryzyka) oraz planowania budżetu
• prowadzenia wywiadu w celu określenia potrzeb biznesowych sterowania decyzjami, wywierania wpływu (lobbing, zasada decyzji merytorycznych i hierarchicznych)
• tworzenia strategii komunikacyjnej
• zarządzania ograniczonymi zasobami
• identyfikacji sponsora oraz udziałowców
• budowania zespołu projektowego
• jak stać się liderem (odpowiedzialność, cechy, kompetencje)

 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator